AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Català
Enlaza a: 
http://www.cooperacionespanola.es/ca/premsa/noticies/la-cooperacion-espanola-inicia-un-proyecto-de-digitalizacion-documental-en